­

responsive bladerbare pdf

Jolly Gecko Web Service / Flip-Service Algemene Voorwaarden


1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Hybridprofilering/Flip-Service ( nader te noemen Flip-Service) en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Flip-Service doet.
1b Producten / Diensten kunnen bij Flip-Service afgenomen worden indien klant 16 jaar of ouder is.
1c Er is een speciale Hosting Policy beschikbaar, voor alle klanten die een product afnemen van Flip-Service dat op de servers van Flip-Service staat, waaronder de bladerbare publicaties en de landingspagina. De Hosting Policy, ofschoon separaat vermeld, maakt integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden en heeft derhalve dezelfde rechtsgeldigheid. Klanten die gebruikmaken van de servercapaciteit van Flip-Service worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de Hosting Policy.
1d Klanten die gebruik maken van de Mailing Service van Flip-Service dienen zich te houden aan de codes die worden beschreven in Code reclame via e-mail (CODE E-MAIL) 2012. Bij overtreding van deze codes wordt de landingspagina met bijbehorende bladerbare publicatie(s) geblokkeerd zonder het recht van restitutie.

2. Terminologie

2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Flip-Service en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Flip-Service
2b Een 'betaalperiode' is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen en onderhoudscontracten. Onder punt 9 en 10g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip 'betaalperiode' verder besproken.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht

4a Op alle overeenkomsten tussen Flip-Service en de klant en alle aanbiedingen van Flip-Service aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, tenzij Flip-Service ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie

5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De klant is verplicht om een emailadres aan Flip-Service op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Flip-Service worden doorgegeven op de manier die Flip-Service voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom

6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of andere materialen berust bij Flip-Service of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Rechten van derden

Klant garandeert Flip-Service dat de opdracht die klant aan Flip-Service verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat de inhoud van de landingspagina en publicatie.

8. Nieuwsbrief

8a Door een bestelling te plaatsen wordt een klant automatisch lid van de nieuwsbrief va Flip-Service. Dat is het informatieve gedeelte van de website van Flip-Service met nieuwsbrief die enkele malen per jaar wordt verstuurd en waarin nuttige tips en trucs staan voor iedereen die een bladerbare publicatie heeft aangeschaft en/of deze heeft gehost op ons domein flipby.click. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt een klant automatisch de laatste editie.
8b Alle voorgaande artikelen zijn online beschikbaar.
8c Uitschrijven voor nieuwsbrief van Flip Service kan via een afmeldlink in het magazine of de mail.

9. Betaalperiodes

Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en Flip-Service wordt aangegaan voor de betaalperiode die de klant meestal zelf kan kiezen. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde betaalperiode, tenzij de klant vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. De klant wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging. De klant heeft steeds de mogelijkheid om de betaalperiode te wijzigen. De nieuwe betaalperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is geëindigd. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten zoals, maar niet beperkt tot, bladerbare publicaties.

10. Facturen

10a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
10b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
10c Na het verstrijken van de genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
10d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
10e Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen en onderhoudscontracten, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.
10f Als een klant een doorlopend product zoals vermeld in 10e wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Dit is echter alleen kosteloos indien de opzegging wordt gedaan vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de verlengingsfactuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode opzegt.
10g Indien de klant een doorlopend product zoals vermeld in 10e stop zet binnen een maand nadat het product door Flip Sevice is verlengd, dan vindt gedeeltelijke creditering plaats na aftrek van gemaakte kosten.
10h Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Flip-Service binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.
10i Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).
10j Ingeval Flip-Service kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan Flip-Service
10k Flip-Service zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
10l Flip-Service zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
10m Flip-Service is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

11. Opschorting/stopzetting dienstverlening

11a Flip-Service behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
11b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Flip-Service
11c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.
11d Flip-Service onderwerpt zich vrijwillig aan de Gedragscode Notice and Take Down die door overheid, bedrijfsleven en belangenverenigingen - onder leiding van het NICC (Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime) is samengesteld. De gedragscode wordt geacht deel uit te maken van deze voorwaarden.

12. Recht om diensten te weigeren

Flip-Service heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

13. Vrijwaring

13a Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant Flip-Service van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
13b Klant vrijwaart Flip-Service van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, bladerbare publicatie of de landingspagina.

14. Prijsverhoging

Indien Flip-Service de prijs van een doorlopend product, zoals genoemd in lid 10g, verhoogt, krijgt de klant gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om een andere provider of een ander product te zoeken, met een minumum van 3 maanden. Tot die tijd betaalt hij de oude prijs.

15. Opzeggingen

Voor opzeggingen gelden de volgende regels:
- Als hosting van een bladerbar publicatie binnen 30 dagen na bestelling worden opgezegd, wordt het tot dan toe betaalde bedrag voor dit pakket volledig terugbetaald en de factu(u)r(en) gecrediteerd. Wordt er opgezegd na die eerste30 dagen, dan vindt er geen restitutie plaats.
- Voor publicaties die niet op onze server zijn gehost maar aan de klant zijn verstuurd om op eigen server te plaatsen, wordt geen restitutie verleend.

16. Wijziging Algemene Voorwaarden

Flip-Service is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Flip-Service is daarvoor afdoende. Het is aan Flip-Service om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

17. Ontbindende voorwaarden

Flip-Service is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
- het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
- klant surseance van betaling aanvraagt;
- aan klant surseance van betaling verleend is;
- klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
- Flip-Service gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
- klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

18. Disclaimer

Flip-Service is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Flip-Service geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Flip-Service en haar personeel.

­