­

responsive bladerbare pdf

Flip Service Hosting Policy

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Hosting Policy

Deze Hosting Policy is voor alle klanten die een product afnemen van Flip Service dat op de servers van Hybridprofilering YJC staat, waaronder, maar niet beperkt tot, een subdomeinnaam en een hostingpakket. De inhoud van de Hosting Policy vormt een onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Flip Service en heeft derhalve exact dezelfde rechtsgeldigheid.

2. Terminologie

2a Als in deze Hosting Policy wordt gesproken over 'website', dan wordt zowel de landingspagina met bijbehorende bladerbare publicatie(s) op de hostingserver van Flip Service, www.flipby.click, bedoeld als een website waarnaar door middel van een redirect wordt doorverwezen die gekoppeld is aan een bij Flip Service geparkeerde domeinnaam. Daarbij is het van geen enkel belang waar de website waarnaar wordt doorverwezen, gehost wordt.
2b Met 'klant' wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam de hosting van de bladerbare publicatie(s) is besteld bij Flip Service.

3. Content

3a De inhoud (content) van de website moet binnen de grenzen van de geldende wetten én binnen de regels van Flip Service blijven.
- Onder 'geldende wetten' wordt verstaan: alle wetten en regels die door één of meer van de van toepassing zijnde overheden zijn ingesteld. Onder 'van toepassing zijnde overheden' wordt verstaan: de lokale, regionale en landelijke overheden in Nederland, alsmede alle mogelijke overheden binnen de Europese Unie waarvan de wetgeving op de content van een website van toepassing is.
Het is geheel aan Flip Service om te beoordelen of bepaalde content in strijd is met de inhoud van één of meer van deze documenten en/of genoemde wetgeving.
3b Inhoud die pertinent niet toegestaan is omvat (maar is niet beperkt tot):
- Pornografisch materiaal (foto's, video's, geluidsbestanden, verhalen of in welke andere vorm dan ook.
- Elke vorm van illegaal materiaal; als illegaal wordt bestempeld alle content die in strijd is met de geldende wetten zoals in lid 3a omschreven.
- Materiaal waar copyright van derden op zit en dat zonder toestemming van die derde(n) wordt gebruikt.
- Content waarin illegale activiteiten gepromoot of mogelijk gemaakt worden, bijvoorbeeld door middel van hacksoftware of -bestanden, spyware, spamprogramma's enzovoort.
- Illegale software.

4. Maatregelen tegen niet toegestane content

4a Flip Service is gerechtigd direct maatregelen te nemen (bijvoorbeeld afsluiting/blokkering van de landingspagina en/of de bladerbare publicatie) als er een vermoeden van onrechtmatigheden bestaat. De klant hoeft daar niet van tevoren van op de hoogte te worden gebracht. Flip Service is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de afsluiting.
4b Flip Service zal te allen tijde meewerken aan een gerechtelijk verzoek tot blokkering/sluiting van landingspagina en/of de bladerbare publicatie mits dit verzoek afkomstig is van een bevoegde gerechtelijke instantie. Indien een dergelijk verzoek bij Flip Service binnenkomt vervalt ieder mogelijk recht op restitutie of vergoeding in wat voor vorm dan ook.
4c Flip Service onderwerpt zich vrijwillig aan de Gedragscode Notice and Take Down die door overheid, bedrijfsleven en belangenverenigingen - onder leiding van het NICC (Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime) is samengesteld. De gedragscode wordt geacht deel uit te maken van deze Hosting Policy.

5. Netwerk-security

Klanten mogen het netwerk van Flip Service niet gebruiken om gebruikersauthenticatie of beveiliging te omzeilen op welke host, netwerk of account dan ook. Pogingen daartoe zijn eveneens verboden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het zich toegang verschaffen tot gegevens die niet voor de klant bedoeld zijn, inloggen op een server of een account waarvoor de klant niet nadrukkelijk autorisatie heeft gekregen, password cracking, het onderzoeken van andere netwerken op zoek naar zwakheden, en overtreding van security policy's van derden. Klanten mogen niet proberen om enige gebruiker, host of netwerk te belemmeren of te blokkeren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: flooding, mail bombing en andere bewuste pogingen om een host of netwerk te overbelasten of te laten vastlopen. Flip Service zal volledig samenwerken met onderzoeken naar schending van systeem- of netwerk-security van andere sites, alsook samenwerken met autoriteiten in hun onderzoek van vermoede criminele schendingen. Klanten die systeem- en/of netwerk-security schenden kunnen crimineel en/of civiel worden berecht.

6. Onderhoud

Flip Service mag haar systemen voor een beperkte tijd gedeeltelijk of geheel buiten gebruik stellen om onderhoud te plegen zonder dat daar een schadevergoeding in welke vorm dan ook voor verschuldigd is aan de klant.

7. Back-ups

Flip Service maakt dagelijks back-ups van de inhoud van haar hostingservers om die in geval van nood terug te kunnen plaatsen. Flip Service kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van data in welke vorm dan ook.

8. Rechten van derden

Klant garandeert Flip Service dat de opdracht die klant aan Flip Service verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): inhoud van de bladerbare publicaties.

9. Blokkering en verwijdering

9a Flip Service behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten bij niet- of niet-tijdige betaling of overtreding van de Algemene Voorwaarden, de Hosting Policy of enige andere regel. Opschorten kan onder meer door middel van blokkering van de landingspagina en/of buitenwerkingstelling van de bladerbare publicatie.
9b Tijdens een blokkering blijft de verplichting tot betaling aan Flip Service onverminderd bestaan.
9c Nadat een account een maand geblokkeerd heeft gestaan, heeft Flip Service het recht de landingspagina met de bijbehorende bladerbare publicatie te verwijderen.

10. Vrijwaring

10a De klant gaat ermee akkoord dat hij Flip Service vrijwaart van alle claims, aansprakelijkheid, verlies en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten die worden geëist van Flip Service, haar agenten, haar klanten en medewerkers, die resulteren uit enige dienst die ter beschikking is gesteld, of waarover overeenstemming is bereikt dat die beschikbaar zal worden gesteld, of enig product dat door de klant verkocht wordt.
10b De klant gaat ermee akkoord dat hij Flip Service vrijwaart van alle aansprakelijkheid die voortkomt uit:
- enige kwetsuur aan personen of eigendom veroorzaakt door enig product verkocht of op enige andere wijze gedistribueerd in verband met een Flip Service dienst;
- enig materiaal dat door de klant beschikbaar is gesteld;
- schending van enig copyright;
- plaatsen resp. tonen van materiaal dat voor derden beledigend of anderszins aanstootgevend kan zijn.
10c De klant gaat ermee akkoord dat hij Flip Service maximaal aansprakelijk kan stellen voor een bedrag ter hoogte van het betaalde bedrag voor de dienst.
10d Flip Service benadrukt dat klanten door het aanvaarden van haar diensten Flip Service vrijwaren van de overtreding van enige wet of Flip Service-policy en/of -voorwaarden, die resulteert in verlies voor Flip Service of resulteert in enige claim tegen Flip Service. Dit betekent dat als Flip Service wordt aangeklaagd vanwege de activiteiten van klanten die enige wet of policy/voorwaarden overtreden, de klant alle schade voor Flip Service die hieruit voortvloeit, plus kosten en redelijke advocaatkosten zal vergoeden aan Flip Service.

11. Inzien van mappen en bestanden

Flip Service en haar medewerkers zullen zich onthouden van het inzien van privacygevoelige informatie zoals mails die aan klanten gestuurd zijn, tenzij de klant een probleem ter oplossing aankaart dat alleen opgelost kan worden door bijvoorbeeld een mailbox te openen. In dergelijke gevallen zal eerst met de klant worden overlegd.

12. Disclaimer

12a Flip Service is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Flip Service geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Flip Service en haar personeel.
12b Als enige voorwaarde of conditie niet wordt nagevolgd zal de overeenkomst per direct kunnen worden geschorst of geannuleerd.
12c Flip Service behoudt zich het recht voor om deze policy te veranderen of uit te breiden, om welke reden dan ook, zonder dat de klant daarvan op de hoogte wordt gebracht. Publicatie op de website van Flip Service is daarvoor afdoende. Het is aan Flip Service om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

­